Pro vystavovatele

Zúčastněte se veletrhu jako vystavovatelé. Jedná se o třetí největší mezinárodní veletrh cestovního ruchu v České republice.

Místo veletrhu: hala TJ Lokomotiva Plzeň, Úslavská 75, 326 00 Plzeň
Termín veletrhu: 21. – 23. 2017
Uzávěrka přihlášek: 31. července 2017

Otevírací doba veletrhu

Otevírací doba veletrhu pro vytavovatele:

Středa 20. 9.:
12:00 – 20:00 hod. (navážení materiálů)
Čtvrtek 21. 9.:
8:00 – 18:30 hod.
Pátek 22. 9.:
9:00 – 18:30 hod.
Sobota 23. 9.:
9:00 – 17:30 hod.

Otevírací doba veletrhu pro veřejnost:

Čtvrtek 21. 9.:
10:00 – 18:00 hod.
Pátek 22. 9.:
10:00 – 18:00 hod.
Sobota 23. 9.:
10:00 – 17:00 hod.

Výstavní hala:

Adresa: Hala TJ Lokomotiva Plzeň, Úslavská 75, Plzeň
Zobrazit na Google mapě

Závazná přihláška

Ke stažení: ZDE

Všeobecné podmínky ITEP 2017

Ke stažení: ZDE

 1. Plzeňský kraj je pořadatelem veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2017 (dále jen pořadatel), který se uskuteční ve dnech 21. – 23.09.2017 v prostorách TJ Lokomotiva Plzeň.
 2. Pořadatel určuje tématickou náplň a zaměření ITEP, pro rok 2017 je program veletrhu v hale č.2 zaměřen zejména na rodiny s dětmi. Téma haly č.1 se bude vztahovat k nosnému tématu celonárodní kampaně CzechTourism v roce 2017 – baroku.
 3. Doručením závazné přihlášky pořadateli a písemným potvrzením přijetí přihlášky pořadatelem se vztah specifikovaný v závazné přihlášce a podmínkách stává závazný, tj. vzniká. Pořadatel nemá povinnost nepřijetí přihlášky vystavovatele zdůvodňovat.
 4. Závaznou přihláškou na sebe přejímá vystavovatel povinnost řídit se platnými právními předpisy a zároveň se zavazuje plnit všechny závazky vyplývající z jeho účasti.
 5. Pořadatel pronajímá výstavní plochu a expozici specifikovanou v závazné přihlášce, přiděluje ji vystavovatelům. V rámci možností přitom bere v úvahu požadavky vystavovatelů. Konečné rozmístění expozic určuje pořadatel veletrhu.
 6. Vystavovatel nemůže výstavní plochu a expozici přenechat jiné osobě.
 7. Je zakázáno dělat reklamu firmám/osobám nezúčastněným na veletrhu bez povolení pořadatele.
 8. Vystavovatel může propagovat svoji firmu/činnost zdarma prostřednictvím představení konferenciérem ITEP 2017 nebo vizuální prezentací na pódiu ve výstavní hale.
 9. Vzhledem k jednotnému grafickému a architektonickému ztvárnění celého veletrhu ITEP 2017 haly č. 1, podléhá jakékoliv vybavení a požadavky vystavovatelů nad rámec vybavení jedné expozice zahrnutého v realizační ceně schválení ze strany pořadatele. To se týká i vlastní grafiky, samostojných bannerů, bigpointů apod. Stavba vlastních expozic v hale č. 2 podléhá schválení pořadatele.
 10. Vystavovatelé nejsou oprávněni používat vznětlivé a snadno hořlavé látky, otevřený oheň, pec nebo troubu v pronajaté expozici, pokud to předem neprojednají s pořadatelem. Taktéž je zakázáno manipulovat s větším množstvím vody, z důvodu možného poškození podlahové krytiny ve sportovních halách.
 11. Vystavovatel se zavazuje mít řádně připravenou svoji výstavní expozici před zahájením veletrhu.
 12. Vystavovatel musí udržovat svoji výstavní plochu a expozici v čistotě a pořádku.
 13. Obecně platí, že vystavovatelé nesmí žádným způsobem obtěžovat ostatní vystavovatele nebo návštěvníky. Pokud se tak stane, příslušné kroky k nápravě podniká pořadatel dle vlastního uvážení.
 14. Vystavovatel může propagovat svoje zboží pouze na svojí výstavní ploše a expozici.
 15. Vystavovatelé jsou povinni zajistit osobní přítomnost svého zástupce ve výstavních expozicích po celou dobu otevíracích hodin veletrhu a mít svoji expozici přístupnou návštěvníkům po celou dobu konání veletrhu od čtvrtka do soboty!
 16. Účast na veletrhu je zcela na vlastní riziko vystavovatele. Vystavovatel nebude činit pořadatele zodpovědným za jakékoliv požadavky třetích stran na náhradu škody vzniklé jako důsledek účasti vystavovatele na veletrhu ITEP 2017.
 17. Pořadatel nenese odpovědnost za ztráty, zničení nebo poškození nebo jeho následky u exponátů a zařízení výstavní plochy a expozice, jakož i za poškození nebo následky u osob během jejich pobytu na výstavišti, tj. vystavovatel ručí za jím způsobené škody na majetku a zdraví ostatních účastníků, návštěvníků a pořadatele a je povinen nahradit všechny škody v plné výši.
 18. Před opuštěním pronajaté výstavní expozice po oficiálním ukončení veletrhu jsou vystavovatelé povinni uvést tento prostor do původního stavu. V případě jakéhokoliv poškození pronajaté výstavní expozice nebo plochy vystavovatel odpovídá za škodu.
 19. Pořadatel určuje čas, kdy musí být dokončena likvidace výstavních expozic.
 20. Realizační cena musí být uhrazena dle stanoveného termínu na faktuře.
 21. Vystavovatel může tuto závaznou přihlášku kdykoli bez důvodu zrušit. Při zrušení Závazné přihlášky ITEP 2017, se ve prospěch pořadatele sjednávají tyto stornopoplatky:
 22. do 15.08.2017 50% z realizační ceny;
  od 15.08.2017 do 21.09.2017, tj. do dne zahájení veletrhu 100 % z realizační ceny.
  Úhrada stornopoplatků proběhne tak, že pořadatel vyúčtuje vystavovateli poměrnou část realizační ceny.
 23. Pořadatel neodpovídá za obsah nebo pravdivost informací poskytnutých vystavovatelem.
 24. Vystavovatel odpovídá za dodržování bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů.
 25. Vystavovatel nesmí propagovat předměty nebo služby omezující lidská práva nebo narušující morálku, jinak odpovídá za způsobenou škodu.
 26. Vystavovatel nesmí podporovat nebo propagovat politické strany nebo hnutí.
 27. Vystavovatel se nesmí dopouštět jednání poškozující dobré jméno pořadatele.
 28. Vystavovatel zodpovídá za dodržování práv duševního vlastnictví třetích osob a za způsobenou škodu.
 29. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody.
 30. Pořadatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit všeobecné podmínky.

V hlavní výstavní hale je přísný zákaz manipulace s vodou a jinými tekutinami. Samozřejmě pití pro osobní potřebu je dovolené!

Kontaktujte nás